Swift - iOS

Tất cả những hiểu biết, nghiên cứu của mình về Swift

About


Mình là một developer iOS. Trong quá trình tự nghiên cứu, mình thấy tài liệu về iOS chuyên sâu rất là ít, bên cạnh đó có nhiều bài google dịch lại những article của nước ngoài. Việc này khiến cho những bạn mới bị loạn và hoang mang. Mặt khác, các dev có kinh nghiệm thường không có nhiều thời gian. Cho nên mình quyết định lập ra những bài viết hướng dẫn, take note, lưu ý trong thực tế, từ đó có cách giải thích dễ hiểu nhất đến cho các bạn.

Mục tiêu cốt lõi là xây dựng 1 nơi thực sự chuyên sâu về ngôn ngữ Swift - iOS. Mục tiêu hiện tại của mình sẽ cố gắng chia sẻ càng nhiều bài viết càng tốt. Mục tiêu lâu dài hơn sẽ có những buổi livestream đặt câu hỏi. Và mình không mong gì hơn ngoài những comment đóng góp ý kiến trong mỗi bài viết, và trao đổi những thắc mắc. Mình rất cảm ơn mọi người.

Lưu ý: Đây là những góc nhìn, take note của mình, nó không phải là bài giảng, dạy hay mang ý nghĩa tương tự.
About

RxSwift kết hợp MVVM


Loạt bài về nguyên tắc áp dụng, và ý nghĩa thông qua MVVM. Bài đầu tiên chủ yếu là các nguyên tắc.

Đọc thêm

Trong bài này, chủ yếu phân tích mối liên hệ giữa VC và VM

Đọc thêm

Trong phần 3 này, mình sẽ dựa trên nguyên tắc của phần 1 và ví dụ phần 2 để mở rộng thêm phần xử lý logic code.

Đọc thêm

Tiếp theo của bài ba, mình sẽ qua khái niệm mới ở bài cuối của loạt bài này là Bind và Subscribe

Đọc thêm

Lý thuyết RxSwift


Clean Architecture


Bài viết các lý thuyết cơ bản và ví dụ về Clean Architecture.

Đọc thêm

Dựa trên bài viết của Uncle Bob và kiến thức của mình, mình muốn chia sẻ ưu điểm của Clean Architecture và đồng thời ôn lại các định nghĩa về Rule, Entities và Use-Cases

Đọc thêm

Bắt đầu 1 loạt bài viết về phân tích các thành phần và flow trong Clean Architecture. Bắt đầu sẽ là Domain.

Đọc thêm

Loạt bài viết về phân tích các thành phần và flow trong Clean Architecture. Phần 2 sẽ là phần Platform. Cụ thể sẽ đi sâu phần RealmPlatform.

Đọc thêm

Loạt bài viết về phân tích các thành phần và flow trong Clean Architecture. Phần 3 sẽ là phần Application, phần này có hơi hướng nói lại về phần 2, nên các bạn có thể xem lại bài 2 nếu cần.

Đọc thêm

Protocol Oriented Programming


Coordinator


iOS Architecture: MVVM-C, Coordinators

iOS Architecture: MVVM-C, Coordinators

Cách apply Coordinator trong kiến trúc MVVM

Đọc thêm

Grand Central Dispatch


Grand Central Dispatch - Part 1: Concept

Grand Central Dispatch - Part 1: Concept

Take note các kiến thức về GCD

Đọc thêm
Grand Central Dispatch - Part 2: Handle background tasks

Grand Central Dispatch - Part 2: Handle background tasks

Grand Dispatch Queue - Part 2: Example cụ thể với handle background tasks

Đọc thêm
Grand Central Dispatch - Part 3: Delaying Task Execution

Grand Central Dispatch - Part 3: Delaying Task Execution

Grand Central Dispatch - Part 3: Delaying Task Execution

Đọc thêm
Grand Central Dispatch - Part 4: Dispatch Groups

Grand Central Dispatch - Part 4: Dispatch Groups

Grand Central Dispatch - Part 4: Dispatch Groups

Đọc thêm
Các trường hợp thực tế trong DispatchQueue - Part 1: Background and Main

Các trường hợp thực tế trong DispatchQueue - Part 1: Background and Main

Các trường hợp thực tế trong DispatchQueue - Part 1: Background and Main

Đọc thêm
Các trường hợp thực tế trong DispatchQueue - Part 2: Background in Main

Các trường hợp thực tế trong DispatchQueue - Part 2: Background in Main

Các trường hợp thực tế trong DispatchQueue - Part 2: Background in Main

Đọc thêm

Notification


SOLID


SOLID - Part 1: SOLD - Nguyên lý S - Single Responsibility Principle (SRP)

SOLID - Part 1: SOLD - Nguyên lý S - Single Responsibility Principle (SRP)

Part 1 sẽ nói về SOLID và các vấn đề, lý do, cách áp dụng nguyên lý chữ S.

Đọc thêm
SOLID - Part 2: Nguyên lý O - Open-Closed Principle (OCP)

SOLID - Part 2: Nguyên lý O - Open-Closed Principle (OCP)

Phần 2 sẽ đi sâu tìm hiểu về nguyên lý O (Open-Closed Principle (OCP – chữ O))

Đọc thêm
SOLID - Part 3: Nguyên lý L - Liskov Substitution Principle (LSP)

SOLID - Part 3: Nguyên lý L - Liskov Substitution Principle (LSP)

Phần 3 sẽ đi sâu tìm hiểu về nguyên lý L (Liskov substitution principle – LSP)

Đọc thêm
SOLID - Part 4: Nguyên lý I - Interface Segregation Principle (ISP)

SOLID - Part 4: Nguyên lý I - Interface Segregation Principle (ISP)

Phần 4 sẽ đi sâu tìm hiểu về nguyên lý I (Interface Segregation Principle - ISP)

Đọc thêm
SOLID - Part 5: Nguyên lý D - Dependency Inversion Principle (DIP)

SOLID - Part 5: Nguyên lý D - Dependency Inversion Principle (DIP)

Phần 5 sẽ đi sâu tìm hiểu về nguyên lý I (Dependency Inversion Principle - DIP

Đọc thêm

Lý thuyết cơ bản


Collection View


Some Notes about Custom Collection View Layout

Some Notes about Custom Collection View Layout

Some Notes about Custom Collection View Layout

Đọc thêm

Contact


  • Đà Nẵng, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Vietnam
  • K148/54 Ỷ Lan Nguyên Phi

Server-Side


UI/UX Design


Các design về màn hình walkthrough

Bạn cũng có thể thay đổi tiêu đề được liệt kê ở trên và thêm bài viết blog mới là tốt.

Đọc thêm

Model


I BUILT MY SITE FOR FREE USING