RxSwift kết hợp MVVM


Loạt bài về nguyên tắc áp dụng, và ý nghĩa thông qua MVVM. Bài đầu tiên chủ yếu là các nguyên tắc.

Đọc thêm

Trong bài này, chủ yếu phân tích mối liên hệ giữa VC và VM

Đọc thêm

Trong phần 3 này, mình sẽ dựa trên nguyên tắc của phần 1 và ví dụ phần 2 để mở rộng thêm phần xử lý logic code.

Đọc thêm

Tiếp theo của bài ba, mình sẽ qua khái niệm mới ở bài cuối của loạt bài này là Bind và Subscribe

Đọc thêm
I BUILT MY SITE FOR FREE USING